1) O NAS
Właścicielem Serwisu jest Justyna Juzwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Restauracja Dąbrowianka Justyna Juzwa" wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: woj. OPOLSKIE, pow. opolski, gm. Dąbrowa, miejsc. Dąbrowa, plac powstańców Śl, nr 7, 49-120 , NIP: 9910510837, REGON: 367264157, adres poczty elektronicznej: jr.juzwa@gmail.com oraz adresy i numery kontaktowe wskazane na stronie Serwisu w zakładce „kontakt” (dalej jako: „Usługodawca” lub „Sprzedawca”).
Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług oraz Usług Elektronicznych Serwisu.
2) DEFINICJE
Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
CENNIK– cennik Usług dostępny na stronie Serwisu Internetowego.
DIETA, USŁUGA– usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych szczegółowo na stronie Serwisu w ramach cateringu dietetycznego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem.
DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do soboty.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Usługę, określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy i płatności.
KLIENT– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
PRAWO AUTORSKIE– ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
REGULAMIN– niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usług.
SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, RESTAURACJA DĄBROWIANKA– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.dabrowianka.opole.pl.
USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA– JUSTYNA JUZWA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RESTAURACJA DĄBROWIANKA Justyna Juzwa wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: woj. OPOLSKIE, pow. opolski, gm. Dąbrowa, miejsc. Dąbrowa, plac powstańców Śl, nr 7, 49-120, poczta Dąbrowa, NIP: 9910510837, REGON: 367264157, adres poczty elektronicznej: jr.juzwa@gmail.com oraz adresy i numery kontaktowe wskazane na stronie Serwisu w zakładce „kontakt”.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.
3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
Klient zobowiązany jest do korzystania z Restauracja Dąbrowianka w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy i Klientów oraz osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Restauracja Dąbrowianka Justyna Juzwa: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej); (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) minimalna rozdzielczość ekranu 1280x1040 px.
4) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE
Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Klient.
Klient może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
Formularza Zamówienia.
Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne oraz Usługi bez wad.
5) WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA
Korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Klienta jego uzupełniania na stronie Serwisu Internetowego, poprzez wybór rodzaju Usługi i określenie pozostałych warunków świadczenia Usługi spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia.
Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamów” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych lub zaprzestania składania Zamówienia.
W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, miejsce dostawy Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących świadczenia Usługi: rodzaj Usługi, ilość, okres i data rozpoczęcia świadczenia Usługi, sposób płatności.
Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
6) ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI
Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest uprzednie złożenie przez Klienta Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną łączną, to jest zawiera podatki, koszty dostawy i inne koszty konieczne do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej informacja o łącznej cenie podawana jest Klientowi za jej pomocą przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.
Zamówienie może zostać złożone przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 5 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres jr.juzwa@gmail.com lub pozostałe adresy wskazane na stronie Serwisu w zakładce „kontakt”. Zamówienie składana za pomocą poczty elektronicznej powinno zawierać tożsame dane, jak w przypadku Zamówienia składanego za pomocą Formularza Zamówienia – w razie braków lub potrzeby uzupełnienia informacji Sprzedawca poprosi Klienta o ich uzupełnienie.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.
Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw) następuje od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu z uwzględnieniem poniższych zasad:
w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego przyjętym Zamówieniu;
w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego. Treść umowy o świadczenie Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.
Klient jest uprawniony zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu z Usługodawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji.
7) SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:
Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl
Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Usługę najpóźniej do godziny 14:00 na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.
8) KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY USŁUGI DO KLIENTA
Dostawa w ramach realizacji Usługi dostępna jest na obszarze Opola. Poza wskazanymi miastami głównymi realizowane są również dostawy w okolicznych miejscowościach. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
Koszt dostawy jest wliczony w cenę Usługi.
Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę lub na zlecenie Sprzedawcy.
Dostawa jest realizowana zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi – od dnia oraz przez okres i pod adres ustalony umową o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem zdania następnego. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw) na podstawie uprzednio przyjętego do realizacji Zamówienia następuje zgodnie z poniższymi zasadami:
w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu;
w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.
Dostawa jest realizowana w Dni Robocze w godzinach 13:00-15:00.
9) KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: jr.juzwa@gmail.com i pozostałe adres e-mail podane w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego) oraz poczta tradycyjna (plac powstańców Śl, 49-120 Dąbrowa), za pośrednictwem których można wymieniać informacje dotyczące korzystania z Restauracja Dąbrowianka oraz Usług świadczonych przez Sprzedawcę. Klienci mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

10) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ USŁUG
Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem Usług Klient może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: jr.juzwa@gmail.com lub pisemnie na adres: plac powstańców Śl, 49-120 Dąbrowa.
Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
11) UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Niniejszy punkt Regulaminu reguluje umowne prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla Sprzedawcy oraz dla Klienta.
Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny w terminie do godziny 14:00 na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.
Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: plac powstańców Śl, 49-120 Dąbrowa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jr.juzwa@gmail.com lub na pozostałe adres e-mail podane w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przy użyciu przelewu elektronicznego.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny w terminie do 3 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.
Umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa.
12) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
13) PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14) POLITYKA PRYWATNOŚCI
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza.
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez RESTAURACJA DĄBROWIANKA zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o świadczenie Usług.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.